REGULAMIN PROGRAMU PASZPORT OK SENIOR

 1. Program Paszport OK SENIOR (dalej także jako „Program”) jest częścią Programu OK SENIOR, który ma na celu ochronę konsumencką osób starszych. Organizatorem Programów jest fundacja Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej z siedzibą w Warszawie 00-422, przy ul. Wilanowskiej 14 lokal 51, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000524902, NIP 7010443843, REGON 147453294 (dalej także jako: „Wydawca”). Partnerem głównym Programu jest właściciel znaku jakości „OK SENIOR”, spółka Healthy Ageing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie 00-422 przy ul. Wilanowskiej 14 lok. 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000574611, NIP: 5213705649, REGON: 362462020 (dalej także jako „Partner Główny”).
 2. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia (dalej także jako „Uczestnicy”) – ukończenie 60 roku życia jest warunkiem udziału w Programie.
 3. Paszport OK SENIOR (dalej także jako: „Paszport”) to poradnik w wersji kieszonkowej, który pomaga w codziennym funkcjonowaniu. Paszport ten zawiera informacje o pomocy, ulgach i świadczeniach, informacje o bezpieczeństwie, przydatne adresy i kontakty, miejsce na kartę emeryta/rencisty, miejsce na Ogólnopolską Kartę Seniora. Paszport daje także możliwość skorzystania z programów lojalnościowych partnerów Paszportu Seniora, zawiera wykaz zniżek i uprawnień przysługujących z racji wieku.
 4. Zawarty w Paszporcie wykaz uprawnień i zniżek oraz przekazane Uczestnikom informacje o programach lojalnościowych mogą ulegać zmianom, za co Wydawca nie ponosi odpowiedzialności. Wydawca będzie informował Uczestnika o wybranych dla niego akcjach i programach lojalnościowych realizowanych w ramach Programu Paszport OK SENIOR lub Programu OK SENIOR.
 5. Wydanie Paszportu OK SENIOR jest nieodpłatne i z racji jego posiadania nie wiążą się żadne dodatkowe koszty lub opłaty. Wydawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia wydania temu samemu Uczestnikowi kolejnego Paszportu OK SENIOR od uiszczenia przez tego Uczestnika stosownej opłaty.
 6. Wydanie Paszportu OK SENIOR następuje po przesłaniu do Wydawcy wypełnionego formularza dostępnego na stronach internetowych www.oksenior.pl oraz www.SeniorZnaczySzacunek.pl (dalej: „Formularz”). Formularz zawiera dane osobowe Uczestnika oraz zgodę na ich przetwarzanie przez Wydawcę oraz Partnera Głównego. Dane osobowe, których podanie jest niezbędne dla uczestnictwa w Programie obejmują imię i nazwisko Uczestnika, wiek oraz jego numer telefonu, adres e-mail, a także adres do korespondencji (nazwa ulicy, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto). Administratorem danych osobowych Uczestnika zawartych w Formularzu będzie Wydawca oraz Partner Główny, którzy będą wykorzystywali te dane w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 922) i w zakresie udzielonej przez Uczestnika zgody.
 7. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Wydawcę o wszelkich zaistniałych zmianach danych ujętych w Formularzu.
 8. Pula Paszportów OK SENIOR jest ograniczona ilościowo. Uczestnik, który nie otrzyma Paszportu, ze względu na to ograniczenie, zostanie o tym poinformowany przez Wydawcę, w przypadku spełnienia pozostałych kryteriów uczestnictwa w Programie, Uczestnik ten otrzyma Paszport, o ile będzie na to pozwalało ewentualne zwiększenie przez Wydawcę puli Paszportów.
 9. Paszport OK SENIOR przesłany zostanie Uczestnikowi pocztą tradycyjną na koszt Wydawcy, na adres podany przez Uczestnika w Formularzu.
 10. Wydawca zastrzega, że kontakt z Uczestnikiem w związku z uczestnictwem w Programie może nastąpić jedynie ze strony Wydawcy lub Partnera Głównego.
 11. Program organizowany jest na czas nieokreślony począwszy od dnia 18.09.2017 roku.
 12. Uczestnik, w każdym czasie ma prawo do rezygnacji udziału w Programie.
UŁATWIENIA
Wybierz ustawienia