§1 ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Niniejszy regulamin określa zasady zamawiania towarów w sklepie internetowym OK SENIOR.

§ 2 SŁOWNICZEK

Wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Klient – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego,
 2. Klient będący konsumentem (zwany również w niniejszym Regulaminie konsumentem) – Klient, który zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą,
 3. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 4. Sprzedawca – OK SENIOR Polska Rudnicka Wadowski Sp. k. w Warszawie przy
  Wilanowskiej 14 lok. 52, 00-422 Warszawa, KRS: 0000574611, REGON: 362462020,
  NIP: 5213705649, biuro@oksenior.pl,
 5. Sklep internetowy – sklep prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej https://oksenior.pl/,
 6. Ustawa o prawach konsumenta - ustaw z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,
 7. Ustawa o prawie autorskim - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 3 PRAWA AUTORSKIE 

 1. Strona internetowa sklepu internetowego jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i wszelkie prawa autorskie przysługują wyłącznie Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca oświadcza, że wszelkie materiały zamieszczone na stronie internetowej sklepu internetowego, w tym materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne oraz ich układ stanowią własność intelektualną Sprzedawcy bądź podmiotów trzecich.
 3. Sprzedawca wyłącza możliwość kopiowania, powielania, modyfikacji, dystrybucji bądź innych form komercyjnego wykorzystania materiałów będących własnością Sprzedawcy, o których mowa w ust. 1, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.

§ 4 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu korzystania ze sklepu internetowego wymagane jest posiadanie przez Klienta:
  1. komputera lub innego urządzenia końcowego mającego dostęp do sieci Internet i przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub innej podobnej w aktualnej wersji,
  2. adresu e-mail,
 2. Dodatkowo do korzystania ze sklepu internetowego wymagane jest włączenie obsługi krótkich informacji tekstowych zwanych "cookies" (dalej: pliki „cookies”). Wyłączenie plików „cookies” uniemożliwia Klientowi pełne korzystanie ze sklepu internetowego.

§5 DOSTĘP DO TREŚCI I KORZYSTANIE ZE SKLEPU

 1. Przeglądanie treści dostępnych w ramach sklepu internetowego nie wymaga żadnej rejestracji i/lub zakładania konta przez Klienta.
 2. Do składania zamówień niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.
 3. W ramach korzystania ze sklepu internetowego Sprzedawca umożliwia następujące rodzaje usług:
  1. wyszukiwanie i przeglądanie danych nt. aktualnego asortymentu Sprzedawcy,
  2. zawieranie umowy sprzedaży przez internet za pośrednictwem formularza

§ 6 ZAMÓWIENIA. ZAWARCIE UMOWY

 1. Klient zamawia towar poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej sklepu internetowego.
 2. Składając zamówienie w sposób wskazany w ust. 1 Klient w formularzu zamówienia podaje następujące dane: imię, nazwisko, nazwę Klienta (opcjonalnie), NIP (opcjonalnie), kraj, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz ew. adres na jaki ma zostać zrealizowane zamówienie (jeżeli jest inny niż wskazany adres).
 3. Klient może dokonać zamówienia po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień.
 4. Złożenie zamówienia w sposób wskazany w ust. 1 stanowi zaproszenie do zawarcia umowy.
 5. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca prześle Klientowi na adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz treść niniejszego Regulaminu w formacie PDF.
 6. Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na adres e-mail potwierdzenie zawarcia umowy. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta tegoż maila.
 7. Sprzedawca przewiduje możliwość spersonalizowania towaru (np. poprzez zamieszczenie logo Klienta), który oferuje. W takim wypadku Klient powinien skontaktować się bezpośrednio ze Sprzedawcą pisząc na adres biuro@oksenior.pl. W drodze indywidualnych ustaleń Klient i Sprzedawca ustalą istotne warunki realizacji konkretnego zamówienia.

§7 METODY DOSTAWY. PŁATNOŚCI 

 1. Sprzedawca oferuje następujące metody dostawy towaru:
  • za pośrednictwem kuriera,
  • za pośrednictwem paczkomatu,
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej (list polecony)
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • przelew tradycyjny,
  • za pobraniem,
 3. Za datę dokonania płatności za towar przyjmuje się uznanie rachunku Sprzedawcy.
 4. Wszelkie ceny podane na stronie internetowej sklepu wyrażone są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 5. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu nie zawierają kosztów dostawy. Koszty te są podawane Klientowi w trakcie składania zamówienia i zależą od wybranej metody dostawy.

§8 WYSYŁKA I DOSTAWA 

 1. Wysyłka towaru następuje w ciągu maksymalnie 21 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.
 2. Towary są dostarczane za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w zależności od wyboru Klienta.
 3. Towar jest dostarczany na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru w sytuacji, gdy Klient podał niewłaściwy adres.
 4. Sprzedawca dopuszcza możliwość dostawy towaru na adres spoza obszaru Polski. W takim wypadku Klient powinien skontaktować się bezpośrednio ze Sprzedawcą, aby dokonać indywidualnych ustaleń co do szczegółów i kosztów realizacji konkretnego zamówienia.

§9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM LUB OSOBĄ FIZYCZNĄ PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 

 1. Stosownie do przepisów ustawy o prawach konsumenta Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Sprzedawca przewiduje możliwość złożenia przez Klienta będącego konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną. W takim wypadku Klient odstępuje od umowy wysyłając wiadomość na adres biuro@oksenior.pl. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 5. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. Konsument jest zobowiązany do dokonania zwrotu otrzymanego towaru we własnym zakresie i na własny koszt (np. poprzez odesłanie paczki), nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy.
 7. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu i sposób ten nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Prawo do odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w przypadku, w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (spersonalizowany towar).
 10. Zasady wskazane w ust. 1-7 mają również zastosowanie do osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, jeżeli zawarta umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 10 REKLAMACJE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WAD TOWARU

 1. Do postępowania reklamacyjnego stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.
 2. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar posiada wady, należy go dostarczyć na adres Sprzedawcy wraz z reklamacją zawierającą opis wad i roszczenia Klienta.
 3. Sprzedawca odpowiada na podstawie rękojmi za wady fizyczne towaru, które zostaną stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 4. Klient, który reklamuje towar w ramach rękojmi może dochodzić jednego z czterech alternatywnych uprawnień:
  • żądanie usunięcia wady,
  • żądanie wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad,
  • obniżenie ceny, przy czym należy podać dokładną wartość żądanej, a cena powinna zostać obniżona proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia wartości towaru z powodu występowania wady,
  • odstąpić od umowy (żądanie zwrotu pieniędzy), przy czym nie można odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, musi na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwą rzecz.
 6. W przypadku Klientów, którzy nie są konsumentami, Sprzedawca ogranicza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi poprzez skrócenie jej do 6 miesięcy od chwili wydania Klientowi towaru.
 7.  

§11 ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

 1. Każdy Klient w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego lub Konta uprawniony jest do zgłoszenia tego faktu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@oksenior.pl bądź w formie listownej na adres Sprzedawcy.
 2. Zgłoszenie Klienta powinno zawierać dane adresowe Klienta, imię i nazwisko lub nazwę Klienta, a także dokładne wskazanie nieprawidłowości, której dotyczy zgłoszenie wraz z uzasadnieniem zgłoszenia.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do otrzymanego zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Klienta dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Klienta.
 5. Odpowiedź zostanie wysłana Klientowi w formie, w jakiej Klient otrzymał zgłoszenie, na adres wskazany w zgłoszeniu.
 6. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności winny być zgłaszane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie płatności.

§12 ZMIANY REGULAMINU

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym niezwłocznie, tj. w terminie nie krótszym niż 14 dni przed wprowadzeniem zmian, poinformuje na stronie internetowej sklepu internetowego.
 2. Sprzedawca poinformuje o fakcie dokonania zmiany Regulaminu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej sklepu internetowego informacji o dokonaniu zmian i zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu oraz wskazanie, które z dotychczasowych zapisów Regulaminu uległy zmianie.
 3. Zmiana Regulaminu może nastąpić w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych i/lub organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.
 4. Korzystanie przez Klienta ze sklepu internetowego po wejściu w życie zmian Regulaminu równoznaczne jest z akceptacją wprowadzonych zmian.
 5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty ich opublikowania na stronie serwisu.
 6. Zmiany Regulaminu po złożeniu zamówienia nie wpływają na sposób jego realizacji i do złożonych już zamówień stosuje się dotychczasowe postanowienia.

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin udostępniany jest Klientom nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem https://oksenior.pl/regulamin-e-uslug.
 3. Komunikacja pomiędzy stronami odbywa się w formie pisemnej bądź elektronicznej. W przypadku komunikacji pisemnej wszelka korespondencja powinna być kierowana na adres Sprzedawcy. Po otrzymaniu korespondencji pisemnej Sprzedawca udzieli odpowiedzi na adres podany w piśmie Klienta. W przypadku komunikacji elektronicznej Sprzedawca będzie wysyłać Klientowi informacje na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej sklepu internetowego.
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu świadczenia przez Sprzedawcę usług będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 6. Sprzedawca oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” oraz na stronie internetowej platformy ODR 
  dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
 7. Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.
 8. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy składanego w zwykłej formie pisemnej

 

……….....................………..   …………..

       (miejscowość)      (data)

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

OK SENIOR Polska

Rudnicka Wadowski Sp. k.
Wilanowska 14 lok. 52
00-422 Warszawa

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja/My niżej podpisany/podpisani niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy zawartej dnia ………………..  o realizację zamówienia złożonego w dniu ….. za pośrednictwem Sklepu internetowego OK SENIOR.

 

Podpis

Polityka prywatności

§1 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest OK SENIOR Polska Rudnicka Wadowski spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilanowskiej 14 lok. 52, 00-422 Warszawa (KRS: 0000574611, REGON: 362462020, NIP: 5213705649), który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Kontakt z administratorem danych możliwy jest pod numerem telefonu: +48 793 714 990 oraz mailowo pod adresem: biuro@oksenior.pl

§2 INFORMACJE OGÓLNE I ŹRÓDŁA POZYSKANIA DANYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:
  1. dobrowolne wprowadzenie danych osobowych (w szczególności adresu e-mail, imienia, nazwiska i innych danych kontaktowych) oraz przekazywanie ich do baz danych osobowych będących w utrzymaniu przez UAB MailerLite, J. Basanavičiaus g. 15, Vilnus, Lithuania oraz firmę The Rocket Science Group, LLC z siedzibą w Atlancie, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, GA 30308, USA
  2. zapisanie na urządzeniach końcowych plików cookie (potocznie „ciasteczka”);
  3. gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego – firmy Zenbox Sp. z o.o., z siedzibą w Częstochowie (42-200) u. Dąbrowskiego 7;
  4. gromadzenie danych statystycznych przez operatora usługi analityki statystycznej – firmę Google LLC z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

§3 PODSTAWY I CELE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administrator przetwarza dane:
  1. na podstawie zgody osób, których dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  2. wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. realizując cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów w postaci działań informacyjnych i marketingowych oraz w celach analitycznych i statystycznych – art. 6 ust.1 lit. f RODO.
 2. Wśród przetwarzanych danych są:
  1. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, firma),
  2. dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu),
  3. parametry połączenia (oznaczenie czasu, rodzaju urządzenia, jego rozdzielczości, posiadanego systemu operacyjnego oraz adresu IP
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celach:
  1. wynikających z funkcji konkretnego formularza, np. wygenerowanie i dostarczenie zamówienia (publikacji elektronicznej),
  2. rejestracji umożliwiającej swobodne wejście na organizowaną przez Administratora lub jego partnera imprezę / event,
  3. nawiązania kontaktu handlowego i marketingu własnego,
  4. świadczenia usług drogą elektroniczną,
  5. analitycznych i statystycznych.

§4 UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 1. Dane podlegają udostępnianiu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby bądź gdy konieczność ich udostępnienia wynika z ciążącego na Administratorze zobowiązania nałożonego przez obowiązujące przepisy prawa.
 3. Udzielenie zgody na udostępnianie danych odbywa się podczas pierwszego pozostawienia danych osobowych.

§5  OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie przez okres, w którym będzie istnieć ku temu podstawa prawna, tj. do momentu, w którym:

 1. przestanie ciążyć na Administratorze obowiązek prawny, zobowiązujący do przetwarzania danych (np. obowiązek podatkowy, przechowywania dokumentacji rachunkowej),
 2. ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony,
 3. osoba cofnie zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą,
 4. zostanie przyjęty sprzeciw osoby wobec przetwarzania jej danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

§6 PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania, aktualizowania, przenoszenia oraz żądania ograniczenia przetwarzania.
 2. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionych interesów administratora danych osobie przysługuje prawo sprzeciwu.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, może ona być w każdej chwili cofnięta bez uszczerbku dla legalności przetwarzania, jakie miało miejsce przed cofnięciem. Cofnięcia zgody następuje przez złożenie oświadczenia administratorowi w dowolny sposób, który pozwoli mu zapoznać się z tożsamością i wolą osoby, której dane dotyczą.
 4. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do „bycia zapomnianą” poprzez całkowite usunięcie dotychczas gromadzonych danych osobowych. Administrator serwisu – na wniosek osoby fizycznej, której dane zostały podane w serwisach – zobowiązany jest wykreślić dane poprzez całkowite ich usunięcie za wyjątkiem prawnie dopuszczonych wyjątków.
 5. Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku stwierdzenia niezgodności przetwarzania ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
  1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa),
  2. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna),
  3. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe,
  4. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe),
  5. w celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika).
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.
 4. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.

§8 PLIKI COOKIE

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu i współpracujące z nim podmioty wskazane w §2 ust. 2.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  3. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  1. sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
  2. stałe (persistent cookies) – pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. W przypadku, gdy użytkownik serwisu nie chce otrzymywać plików cookies, może samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
 10. Administrator serwisu zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies, o których mowa w niniejszym paragrafie, a które mogą być niezbędne dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudniać, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwiać korzystanie ze stron www zarządzanych przez Administratora.
 11. W celu zarządzania ustawieniami cookies w przeglądarkach należy zapoznać się z instrukcją obsługi tych przeglądarek.
 12. Administrator zaleca zapoznanie się z politykami ochrony prywatności firm, z którymi współpracuje.

§9 LOGI SERWERA 

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czasy nadejścia zapytania,
  2. czasu wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP / HTTPS,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisów Administratora nastąpiło przez odnośnik
  6. informacje o przeglądarce użytkownika
  7. informacje o adresie IP i przybliżonej jego lokalizacji
 3. Dane opisane w niniejszym paragrafie nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i są wykorzystywane jedynie do celów administrowania serwerem.

§10 ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI 

 1. Administratorowi przysługuje prawo do zmiany polityki prywatności, o ile będzie to wymagać obowiązujące prawo lub zmianie ulegną warunki technologiczne i techniczne funkcjonowania serwisów lub zmianie ulegnie którykolwiek z partnerów serwisu.
 2. Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności –13.12.2022 r.