PARTNERZY PROGRAMU OK SENIOR®

KRAJOWY INSTYTUT GOSPODARKI SENIORALNEJ

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej (KIGS) ma na celu wspieranie działań na rzecz gospodarki senioralnej.
Instytut integruje przedsiębiorców, fundusze inwestycyjne, organy administracji rządowej i samorządowej, ośrodki badań społecznych i organizacje seniorów, aby rozwijać współpracę między interesariuszami na rzecz rozwoju usług na rzecz osób starszych.
W ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wspiera nieodpłatną działalność pożytku publicznego KIGS polegającą na opracowaniu kryteriów dostępności i zasad certyfikacji społecznych usług opiekuńczych.

Doświadczenia Instytutu stanowią unikalne źródło interdyscyplinarnej wiedzy eksperckiej i praktycznej w dziedzinie gospodarki senioralnej w Polsce i w Europie.

STRATEGICZNE PARTNERSTWA ŚRODOWISKOWE

OBYWATELSKI PARLAMENT SENIORÓW

Cele Fundacji Obywatelski Parlament Seniorów to:

 • współpraca z Sejmem i Senatem RP, innymi organami władzy publicznej, Jednostkami Samorządu Terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi realizującymi cele zbieżne z działalnością Obywatelskiego Parlamentu Seniorów,
 • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, rzecznictwa interesów środowisk senioralnych, przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek, ochrony praw i wolności człowieka,
 • propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii i srebrnej gospodarki dla zapewnienia wysokiej jakości życia i bezpieczeństwa osób starszych,
 • rozwijanie i umacnianie postaw ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i różnorodnej aktywności osób starszych,
 • działalność na rzecz krzewienia oświaty, profilaktyki i ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu, ochrony praw obywatelskich, dziedzictwa narodowego, promocja kultury, aktywizacji i rehabilitacji osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych.

FUNDACJA OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

Celami Fundacji Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku są:

 • działalność na rzecz rozwoju i konsolidacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku, a także innych uniwersytetów trzeciego wieku w kraju i za granicą oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych. Obecni i przyszli członkowie tej organizacji stają się automatycznie beneficjentami działań i pomocy Fundacji,
 • działalność na rzecz krzewienia oświaty, profilaktyki i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, ochrony praw człowieka i praw obywatelskich, ochrony dziedzictwa narodowego, kultury, dobroczynności, rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych,
 • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej,
 • propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w szeroko pojętych działaniach na rzecz wysokiej jakości życia osób starszych,
 • rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW jest związkiem stowarzyszeń i fundacji, organizacji pozarządowych, które posiadają osobowość prawną i w zakresie zadań statutowych prowadzą w szczególności aktywną i ciągłą działalność edukacyjno- aktywizującą na rzecz osób starszych oraz działalność w zakresie ochrony praw osób starszych. Federacja UTW działa przy zachowaniu zasad dobrowolności, równouprawnienia i otwartości.Przystąpienie do Federacji UTW nie narusza samodzielności stowarzyszeń członkowskich. Federacja UTW posiada osobowość prawną i jest zarejestrowana w KRS. Szczegółowe zasady działalności określa statut dostępny na stronie www.federacjautw.pl zakładka FEDERACJA

STRATEGICZNI PARTNERZY W PROCESIE AUDYTU I CERTYFIKACJI

TÜV RHEINLAND POLSKA

TÜV Rheinland Polska jest czołową jednostką na rynku usług certyfikacyjnych i badawczych w Polsce. Firma jest częścią międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland Group, wiodącego dostawcy usług dla przemysłu na świecie. Główną domeną działalności jest certyfikacja wyrobów, technologii, systemów zarządzania i personelu. Bazując na wieloletnim doświadczeniu grupy TÜV Rheinland, polski oddział firmy oferuje szeroką gamę usług dla przedsiębiorstw z różnych gałęzi gospodarki.

Dzięki współpracy pomiędzy Healthy Ageing a TÜV Rheinland Polska w ramach krajowego systemu certyfikacji Znak Jakości OK SENIOR beneficjenci procesu akredytacji otrzymają certyfikaty jakości TÜV oraz licencję na posługiwanie się z Znakiem Jakości OK SENIOR w zakresie akredytowanych usług, co pozwoli Seniorom oraz ich bliskim na wybór sprawdzonych pod względem jakości usług opieki nad osobami w podeszłym wieku.

PCG POLSKA

PCG Polska stanowi integralną część globalnej firmy Public Consulting Group, specjalizującej się w usługach dla instytucji i firm działających w sferze publicznej. Firma świadczy w szczególności usługi doradczo-konsultingowe w sektorze edukacji, zdrowia oraz opieki społecznej w zakresie doradztwa strategicznego, operacyjnego, finansowego oraz nowoczesnych technologii, w tym m.in. zajmuje się przeprowadzaniem audytów i analiz.

Dzięki współpracy pomiędzy Healthy Ageing a PCG Polska w ramach krajowego systemu certyfikacji Znak Jakości OK SENIOR, beneficjenci procesu akredytacji otrzymają certyfikaty jakości oraz licencję na posługiwanie się z Znakiem Jakości OK SENIOR w zakresie audytowanych usług, co pozwoli Seniorom oraz ich bliskim na wybór sprawdzonych pod względem jakości produktów i usług.

LABORATORIUM ARCHITEKTURY 60+ (LAB60+)

Laboratorium Architektury 60+ (LAB60+)  to pierwsza w Polsce fundacja, a zarazem pracownia zajmująca się innowacyjnym podejściem do planowania i projektowania dla starzejącego się społeczeństwa, ściśle współpracująca z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

LAB60+ to platforma wymiany wiedzy, realizacji ciekawych projektów, ich komercjalizacji oraz organizacji inspirujących wydarzeń w tematyce przestrzennej starzenia się społeczeństwa.

LAB60+ współtworzą najlepsi specjaliści w Polsce zajmujący się przestrzenną polityką senioralną, od określenia wizji dla danego obszaru, po skalę dzielnicy, osiedla, budynku, wnętrza aż do przedmiotów codziennego użytku.

LAB60+ wspiera władze samorządowe, deweloperów, prywatnych inwestorów, pracownie projektowe, firmy oferujące produkty przyjazne osobom starszym do zastosowania w przestrzeniach publicznych i budynkach, a także wszystkich tych, ktorzy już dzisiaj myślą o swoim wieku dojrzałym.

Hasłem LAB 60+ jest: „Przestrzeń z perspektywą 60+“.

Więcej: www.lab60plus.pl

REPREZENTACJA PRZEDSIĘBIORCÓW

TERAZ POLSKA

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „TERAZ POLSKA” działa na rzecz promowania w kraju oraz za granicą polskich produktów, usług oraz gmin oraz umacniania rangi Godła „Teraz Polska” i dbania o to, by nieprzerwanie cieszyło się ono szacunkiem i autorytetem, zarówno wśród producentów, jak i konsumentów. Rokrocznie organizuje Konkurs „Teraz Polska”, w którym wyróżnia najlepsze polskie produkty, usługi, przedsięwzięcia innowacyjne oraz gminy, odznaczając je Godłem „Teraz Polska”. Od 2014 roku Fundacja angażuje się w promocję projektów służących poprawie jakości życia seniorów w zakresie m.in. profilaktyki zdrowotnej, propagowania polskiej zdrowej żywności i aktywnego zdrowego trybu życia.

Współpraca pomiędzy Healthy Ageing a Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego „TERAZ POLSKA” pozwoli na popularyzację programu certyfikacji Znak Jakości OK SENIOR, a obecność prestiżowego godła „TERAZ POLSKA” na certyfikatach programu pozwoli Seniorom oraz ich bliskim na wybór uznanych i sprawdzonych pod względem jakości ofert produktów i usług przeznaczonych dla osób w podeszłym wieku.

ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych ogólnopolskich organizacji przedsiębiorców. Zrzeszamy mikro, małe i średnie firmy, zatrudniające od 1 do 250 pracowników, niezależnie od branży w jakiej działają. Naszymi członkami są również organizacje regionalne i branżowe. Obecnie integrujemy ponad 2,5 tys. podmiotów gospodarczych. Siłą ZPP jest sprawność i skuteczność działania, wiedza ekspertów i profesjonalne informacje jakie dostarczamy naszym członkom.

REPREZENTACJA PRAW KONSUMENTA

POLSKA FEDERACJA PRAW KONSUMENTA

Od 2004 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Z czasem uzyskaliśmy członkostwo w tak prestiżowych organizacjach, jak Consumers International – Światowa Organizacja Konsumencka, i BEUC – Europejska Organizacja Konsumencka.

Od ponad 30 lat zmieniamy się i dostosowujemy do potrzeb. Każdego dnia staramy się przeciwdziałać wykorzystywaniu i nieuczciwości względem osób zawierających umowy kupna-sprzedaży. Szybkość i skuteczność naszych reakcji to także konsekwencja wejścia na Jednolity Rynek Europejski.

 • Bezpłatne poradnictwo – Spośród licznych, pozornie podobnych, instytucji wyróżnia nas od zawsze i konsekwentnie – BEZPŁATNE PORADNICTWO I POMOC PRAWNA, świadczone przez kilkadziesiąt terenowych oddziałów FK – centrów doradztwa konsumenckiego, pracujących na obszarze całej Polski. Udzielamy ponad 130 000 porad rocznie. Do Waszej dyspozycji mamy: prawników, doradców konsumenckich, wolontariuszy
 • Działania – Inicjujemy, konsultujemy, opiniujemy i lobbujemy w sprawie przepisów prawnych. Zabiegamy o przepisy, które zagwarantują nie tylko bezpieczeństwo i satysfakcjonujące dla konsumentów funkcjonowanie rynku, ale również ukształtują relacje z przedsiębiorcami. Dążymy do sytuacji, w której rynek rozwijać się będzie zgodnie z prawem i zasadami etyki biznesu. Aktywnie uczestniczymy w pracach komisji polskiego Parlamentu i współpracujemy z posłami Parlamentu Europejskiego. Opiniujemy ponadto Strategię Polityki Konsumenckiej, konkretne ustawy i wdrażanie przepisów wspólnotowych. Bierzemy aktywny udział w konsultacjach społecznych dotyczących wszystkich obszarów rynku mających wpływ na sytuację konsumentów w kraju i za granicą.
 • Współpraca Współpracujemy z administracją państwową i licznymi instytucjami w obszarach, w których możemy bezpośrednio opiniować rozwiązania prawne. Intensywnie działamy w – nierzadko tworzonych z naszej inicjatywy – instytucjach, jak polubowne sądy konsumenckie przy Inspekcji Handlowej czy sądy polubowne przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
  • Aktywnie uczestniczymy w pracach wielu instytucji, grup, komitetów na poziomie krajowym i międzynarodowym:
  • Rada Arbitra Bankowego
  • Rada Ubezpieczonych przy Rzeczniku Ubezpieczonych
  • Komisja Nadzoru Finansowego
  • Grupa Robocza do spraw Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie
  • Grupa Robocza ds. Zrównoważonej Konsumpcji w Ministerstwie Gospodarki
  • Rada ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia
  • Rada Normalizacyjna PKN,
  • Rada Fundacji i Kapituła „Teraz Polska”
  • BEUC – Grupa Robocza ds. Bezpieczeństwa i Środowiska (WG Safety & Environment),
  • ANEC – Grupa Robocza ds. Bezpieczeństwa Dzieci (WG Child Safety)
  • Europejska Konsumencka Grupa Konsultacyjna przy Komisji Europejskiej
  • Jesteśmy obserwatorem w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych
 • Współdziałanie – musieliśmy wypracować ściśle określone reguły współpracy ze stowarzyszeniami zrzeszającymi przedsiębiorców danej branży czy sektora. Jest to różnego typu współpraca: kampanie informacyjne, konferencje, szkolenia dla pracowników, czasem cykliczne spotkania z przedsiębiorcami w sprawach polityki konsumenckiej oraz przedstawianie problemów zgłaszanych przez klientów tych firm. Takie współdziałanie z przedsiębiorcami wpływa na podnoszenie standardów ich działania – transparentność, uczciwość, wymianę dobrych praktyk rynkowych.
 • Edukacja i informacja – prowadzimy liczne działania w zakresie upowszechniania wiedzy konsumenckiej. Często kierujemy przekaz do wybranych grup, np. dzieci, młodzieży czy osób starszych. Organizujemy wiele spotkań, szkoleń, wydajemy wydawnictwa, na naszej stronie publikujemy na bieżąco bardzo dużo przydatnych na co dzień artykułów. W ciągu kilku ostatnich lat wydaliśmy ponad 60 tytułów, często wysokonakładowych publikacji.

PATRONI MEDIALNI

GŁOS SENIORA

Od 18 lat Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora (Organizacja Pożytku Publicznego 1%) jest wydawcą mediów obywatelskich oraz organizatorem licznych ogólnopolskich kampanii społecznych (tj.: Lokal BEZ papierosa, Polska BEZ dymu, RyzyKOchania, Nie pal przy dziecku, Palenie jest słabe, Życie zaczyna się po 60-tce).

Od 6 lat we współpracy m.in. z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Zdrowia oraz wieloma innymi instytucjami zajmujemy się polityką senioralną i wspieraniem osób starszych. Wydajemy Ogólnopolski Magazyn „Głos Seniora” (30 tys. sztuk) wraz z jego lokalnymi edycjami, warszawską (8 tys. sztuk) i rzeszowską (5 tys. sztuk) oraz Ogólnopolską Kartę Seniora. Jesteśmy też organizatorem Dni Seniora (bezpłatne wykłady, porady i badania z zakresu zdrowia, prawa, bezpieczeństwa i ekonomii). Głos Seniora dystrybuowany jest w organizacjach seniorskich tj.: ponad 300 UTW (Uniwersytetach Trzeciego Wieku), klubach seniora oraz urzędach miast partnerskich. Ogólnopolską Karta Seniora posiada już prawie 85 tysięcy seniorów, a dzięki niej mogą korzystać ze zniżek już w ponad 800 punktach, instytucjach oraz ośrodkach zdrowia w całej Polsce. Do naszych pro-seniorskich inicjatyw należą też m.in. Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie oraz Dni Zdrowia Seniora, które organizujemy w wielu miastach partnerskich w Polsce. W Głosie Seniora propagujemy inicjatywy pro-seniorskie, inspirujemy do działania oraz zajmujemy się edukacją osób starszych w kwestiach prawnych, ekonomicznych, społecznych i profilaktyki zdrowotnej. Ponadto w edycji warszawskiej i rzeszowskiej promujemy lokalne projekty i wydarzenia na rzecz seniorów oraz miejsca i ludzi działających w sprawach osób starszych. Na łamach naszego magazynu organizowane są liczne konkursy dla Seniorów, mające na celu propagowanie aktywnego stylu życia oraz zainteresowań i pasji osób 60+: Opowiedz nam swoją historię, Miłość po 60-tce, Stylowa Seniorka, Gotuj razem z nami, Zwierzak sposobem na samotność oraz Senior Działkowiec.

Dwa lata temu rozpoczęliśmy też projekt Miasto Przyjazne Seniorom. W jego ramach ściśle współpracujemy już z ponad 40 miastami i gminami w całej Polsce, są to m.in. Warszawa, Rzeszów, Rybnik, Dąbrowa Górnicza, Zabierzów, Dzierżoniów, Stary Sącz, Jastrzębie-Zdrój, Świętochłowice, Kłodzko, Tomaszów Lubelski, Włocławek, Ustrzyki Dolne, Lębork, Andrychów, Jejkowice, Lubanie, Pieszyce, a także Nowe Miasto Lubawskie. W części z tych gmin i miast wydaliśmy lokalne edycje Ogólnopolskiej Karty Seniora, organizujemy Dni Seniora oraz wydajemy lokalną edycję Głosu Seniora. Dzięki temu seniorzy tych miast mogą korzystać ze zniżek w całej Polsce oraz poszerzać wiedzę z zakresu profilaktyki zdrowia, prawa oraz ekonomii. Lokalna Karta Seniora działa zarówno na terenie miasta, jak i w całej Polsce, dzięki czemu seniorzy mogą korzystać z niej poza miejscem zamieszkania.

SŁOWO SENIORA

Słowo Seniora to portal, w którym znajdziesz porady zarówno słodkie jak i gorzkie. Życie ma wiele kolorów i właśnie to Słowo Seniora pokazuje w sposób rzetelny i prawdziwy. Portal senioralny Słowo Seniora nie retuszuje życia tylko przedstawia jego różne odcienie.

Misją portalu dla seniorów jest odczarowanie słowa SENIOR i przywrócenie szacunku ludziom starszym.

Poczucie bycia „starym” mają nawet 30-latkowie, czy słusznie, czy nie, nie nam oceniać. Przekaz portalu Słowo Seniora kierujemy do ludzi dojrzałych, mających świadomość upływającego czasu, jednocześnie nie umartwiających się życiem. – mówi Remigiusz Zagórski, redaktor naczelny portalu SlowoSeniora.pl.

ZADZWOŃ DO NAS

+48 793 714 990

(poniedziałek–piątek, 9.00 – 17.00)

dowiedz się więcej o możliwościach i zasadach certyfikacji:

*POLA OBOWIĄZKOWE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez: Healthy Ageing Sp. z o.o. Sp. k. (ul. Wilanowska 14/51, 00-422 Warszawa), zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) w celu: założenia konta w Serwisie www.oksenior.pl i umożliwiania mi wzięcie udziału w programie audytu i certyfikacji Znak Jakości OK SENIOR. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości dla ww. celu. Zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie do: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, żądania uzupełniania/uaktualniania, ich sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia i o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia założenie konta i korzystanie z Serwisu.
Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych lub marketingowych drogą elektroniczną przez Healthy Ageing Sp. z o.o. Sp. k. (ul. Wilanowska 14/51, 00-422 Warszawa) i podmioty trzecie, z którymi ww. spółka współpracuje, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r poz. 1422) i na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu.